International Journal of Advanced Academic Studies
  • Printed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

2020, Vol. 2, Issue 4, Part H

بررسی اهمیت تاریخی مسجد جامع هرات


Author(s): پوهنمل عزیز احمد "نظری"

Abstract:
هدف از این تحقیق بررسی اهمیت تاریخی مسجد جامع هرات بوده که با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوی اطلاعات با استفاده از شیوه کتابخانه ایی و استفاده از سایت‌ها و مقالات و کتب معتبر به تکمیل این مقاله تحقیقی پرداخته شده است.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که مسجد جامع هرات از مسجدهای کهن و با معماری با ارزش در شهر هرات است که بیشتر گسترش آن در دوره طلایی عهد تیموریان بوده است. مسجد جامع هرات در طول تاریخ فراز و فرودهای زیادی را دیده است. این بناء پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان می‌باشد، این مسجد از لحاظ تاریخی بیش از ۱۴۰۰ سال قدمت دارد و مساحت آن به ۴۶۷۶۰ متر مربع می‌رسد. این بنای زیبا و شگفت انگیز در طول چندین هزار سال قبل از اسلام عبادتگاه آریائی‌های یکتاپرست بوده است و در سال ۲۹ هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام، این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت. چنانچه اول بجای معبد مسجد کوچک چوبی إعمار گردید و در اثر اصابت برقک ویا لماسک که پیشینیان آن را نازله غیبی گویند آسیب دید وبعد ترمیم شد. روایت است که محل این مسجد قبل از اسلام معبد بزرگ آریائی، خانه مزدا، آتشکده پیروان زردشت بوده و پس از نفوذ دین مقدس اسلام در این سرزمین این معبد باستانی به مسجد، یا مرکز اسلامی مبدل گشت و به مسجد جامع معروف گردید.


DOI: 10.33545/27068919.2020.v2.i4h.455

Pages: 550-555 | Views: 618 | Downloads: 191

Download Full Article: Click Here
How to cite this article:
پوهنمل عزیز احمد "نظری". بررسی اهمیت تاریخی مسجد جامع هرات. Int J Adv Acad Stud 2020;2(4):550-555. DOI: 10.33545/27068919.2020.v2.i4h.455
Important Publications Links
International Journal of Advanced Academic Studies

International Journal of Advanced Academic Studies

International Journal of Advanced Academic Studies
Call for book chapter