International Journal of Advanced Academic Studies
  • Printed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

International Journal of Advanced Academic Studies

2020, Vol. 2, Issue 4, Part G

(تبعیض جنسیتی و آموزش و پرورش در آفریقای غربی: راهبردها جهت حمایت دختران در مکاتب (ترجمه


Author(s): سردار محمد ساعی و داکتر ذبیح اللہ اسدی

Abstract: در بسیاری از کشورهای آفریقایی ثبت نام دختران در مکاتب ابتدایی از دهه 1960 به¬طور قابل توجهی افزایش یافته و برابر با ثبت نام پسران در این مکاتب بوده است؛ برخی از این کشورها شامل بوتسوانا، نامیبیا و تانزانیا هستند. با این حال در بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا شمولیت زنان در مکاتب هنوزهم نسبت به شمولیت مردان عقب مانده است. این مقاله به بررسی برخی از دلایل خلاء جنسیتی مداوم بین زنان و مردان در سه کشور آفریقایی گانا، نایجریا و توگو در منطقه جنوب غربی آفریقا می پردازد. این مجموعه بر بحث روی روابط جنسیتی، عملکردهای فرهنگی مانند ازدواج‌های زودهنگام، بَردگی کودکان، پرورش / قاچاق کودکان، فقر و وظایف متعدد دختران در خانه به مثابه¬ی برخی از عوامل مشترک این موضوع پرداخته است. استدلال شده است، تا زمانی که این باورها و نگرش¬های فرهنگی تغییر نمایند و اقدامات اجباری همانند تغییر والدین به افراد مسوول و پاسخ¬گو صورت نگیرد، برابری جنسیتی و تساوی آموزشی برای همه به خصوص طبقه¬ی اناث در آفریقا به¬دست نخواهد آمد. برعلاوه، در این¬جا تعدادی از راهبردهای اضافه شده جهت بهبود حضور و ابقاء زنان در مکاتب مورد بحث قرارگرفته است.

Pages: 459-468 | Views: 363 | Downloads: 158

Download Full Article: Click Here
How to cite this article:
سردار محمد ساعی و داکتر ذبیح اللہ اسدی. (تبعیض جنسیتی و آموزش و پرورش در آفریقای غربی: راهبردها جهت حمایت دختران در مکاتب (ترجمه. Int J Adv Acad Stud 2020;2(4):459-468.
International Journal of Advanced Academic Studies