International Journal of Advanced Academic Studies
  • Printed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

2020, Vol. 2, Issue 4, Part G

تدلیس وتأثیرآن برحدیث نبوی


Author(s): دکتورمحمد عثمان روحانی

Abstract: حديث، در طول تاريخ با فراز و نشيب هاي فراواني روبه رو بوده است. چنانکه، حديث که بايد راه گشاي فقه باشد، زماني نقل آن ممنوع و بعد از مدتي، مجاز مي شد. فرمانروايان، نسبت به راويان و مشايخ حديث سخت گيري هاي فراواني داشته و مخالفان حکومت، حق گزارش حديث را نداشتند. برخي از مدلسان، علي رغم مذموم بودن تدليس، آن را راه گريزي براي بيان احاديث مي دانستند. در اين ميان، عقايد عامه نسبت به موالي از يک سو و داوري هاي دور از انصافشان از سوي ديگر، باعث مي شد معيار ارزيابي احاديث بين مردم منطقي نباشد. برخي از محدثان با روش تدليس، احاديث را به سمت رضايت مردم سوق مي دادند و بدين طريق، اعتبار نوشته هاي حديثي را پايين مي آوردند. اين نوشتار درصدد است، تا با بررسي گوشه اي از تاريخ حديث و در نظرگرفتن تاثير تدلیس مدلسان براحادیث نبوی ، راهي نو براي قضاوت احاديث مدلس و روشي جديد براي تفکيک اين نوع از احاديث نشان دهد و اين احاديث را درجه بندي کند.روش تحقیق انجام شده دراین نوشتاربه شکل کتاب خانه بوده از کتابهای ومعتبر استفاده به عمل آمده است.

DOI: 10.33545/27068919.2020.v2.i4g.439

Pages: 453-458 | Views: 1007 | Downloads: 515

Download Full Article: Click Here
How to cite this article:
دکتورمحمد عثمان روحانی. تدلیس وتأثیرآن برحدیث نبوی. Int J Adv Acad Stud 2020;2(4):453-458. DOI: 10.33545/27068919.2020.v2.i4g.439
International Journal of Advanced Academic Studies
Call for book chapter