International Journal of Advanced Academic Studies
  • Printed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

2020, Vol. 2, Issue 4, Part F

نقش داوی در سراج الاخبار و امان افغان


Author(s): دکتر دینا محسنی

Abstract: عبدالهادي داوي یکی از مشاهير بزرگ شعر، ادب، سياست، رسانه و از شخصیت‌های مهم جنبش مشروطیت است. داوي از آوان جواني با مشاهده‌ی وضع جامعه و كشور در جنبش مشروطه‌خواهي كشور سهم می‌گیرد، روان‌شاد داوی هم‌رزم محمود طرزی است و با قلم، آفرينش و عمل خويش، ياور آزادي خواهان می گردد. مبارزه با استعمار، استبداد و خرافات مهم ترین هدف در سراج الاخبار است. این محرر سراج الاخبار با مایه گذاشتن از جانش در راستاي كسب استقلال می‌کوشد. به گواهی سراج الاخبار و امان افغان، عبدالهادی داوی ژورنالیستی است متعهد به بیداری و روشنگری. او همکار فعال محمود طرزی در سراج الاخبار است. به دلیل تسلّط و آشنایی بر زبانهای اردو، انگلیسی، ترکی و فرانسوی، نهضت ترجمه را رونق می‌بخشد. مقاله‌ها و آثار برگردان‌شده از زبان‌های خارجی دال بر این حقیقت است.بعد از استقلال افغانستان(۱۹۱۹م.)، سراج الاخبار به نام «امان افغان» به نشر ادامه می‌دهد. نخستین مدیر مسؤول «امان افغان» عبدالهادی داوی است. امان افغان در واقع ادامه‌ی سراج الاخبار و تداوم دهنده‌ی مرام و اهداف این نشریه‌ی وزین می‌باشد. از آن‌جایی‌که داوی در سراج الاخبار و امان افغان نقش‌آفرین است و به توسعه‌ی فرهنگی متعهد؛ در این نبشته می‌کوشم تا کارنامه‌ی داوی را به حیث ژورنالیست بررسی نمایم.

DOI: 10.33545/27068919.2020.v2.i4f.429

Pages: 369-372 | Views: 1248 | Downloads: 516

Download Full Article: Click Here

International Journal of Advanced Academic Studies
How to cite this article:
دکتر دینا محسنی. نقش داوی در سراج الاخبار و امان افغان. Int J Adv Acad Stud 2020;2(4):369-372. DOI: 10.33545/27068919.2020.v2.i4f.429
International Journal of Advanced Academic Studies
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals