International Journal of Advanced Academic Studies
  • Printed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

2020, Vol. 2, Issue 3, Part H

توانمند سازی زنان از طریق آموزش و پرورش


Author(s): پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی

Abstract: این مقاله تأکید می‌کند که ما در نخست زنان خود را آموزش داده و اجازه دهیم تا آن‌ها خودشان باشند، سپس آن‌ها به شما خواهند گفت که چه نوع اصلاحات برای آن‌ها الزامی است(سوامی وویکندا).[ ] توانمندسازی زنان فرایند قادرساختن و توسعۀ ظرفیت‌ها و ایجاد توانایی‌های بالقوه در زنان است تا آنان بتوانند به‌صورت آزادانه تقکر و عمل نموده، انتخاب‌های خودشان را عملی ساخته و روی زنده‌گی خود نظارت داشته باشند. بدین وسیله تبعیض و استفاده سوء در برابر خودشان را از میان بردارند. این فرآیند می‌توانند ارتقاء زنان در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایرحوزه‌های که آنان توانایی ایفاء نقش مساوی را در مقایسه با مردان در جامعه داشته باشند را به ارمغان آورند؛ اما در هندوستان که زنان تشکیل دهندۀ نصف نفوس این کشور هستند تا هنوزهم به عنوان اتباع سرکوب شده از یک نظام پراگنده به‌شمار می‌روند و برای قرن‌ها از حقوق کمتر و پایگاه اجتماعی پایین‌تری نسبت به مردان برخور دارند. در ضمن این تبعیض گسترده و سوء استفاده‌ها نیاز مبرمی را در راستای توانمندسازی زنان بوجود آورده است. برخلاف تضمین‌های قانونی، تصویب قوانین، تلاش نهادهای اصلاحات اجتماعی، تلاش‌های دولت به‌واسطه ایجاد طرح‌ها، برنامه‌ها و رهنمودهای سازمان ملل متحد، پس از 68 سال وضعیت مساوی زنان در کشور هند هنوزهم به اهداف مطلوب خود نرسیده اند. بر اساس آمارها در سال 2011 ، 74.04 درصد نفوس تحصیل نکرده در کشورهند شامل: 65.46 درصد زنان و 82.14 درصد مردان هستند. طبق گزارش ارایه شده توسط UNDP در سال 2013روی شاخص‌های توسعه انسانی، زنان 48 درصد نفوس هندوستان را تشکیل می‌دهند که از آن جمله 29 درصد آن به محلات شغلی ملی دسترسی دارند و 26 در صد آن به امتیازات رسمی دسترسی دارند. وضع موجود نویسنده، این مجموعه را تشویق نمود تا سناریوی توانمندسازی زنان را دریافت نموده و عوامل تعیین کنندۀ این‌که چگونه آموزش و پرورش می‌تواند به عنوان یک ابزار جهت توانمندسازی زنان مورد استفاده قرار گیرد را جستجو نماید. این مجموعه در پی کشف مشکلات احتمالی است که زنان در راستای کسب آموزش و پرورش با آن روبه‌رو می‌گردند و درضمن امکان پیش‌برد فرایند توانمندسازی زنان از طریق آموزش و پرورش را فراهم می‌سازد. سرانجام، ما متوجه شده‌ایم که آموزش و پرورش نه تنها زنان را از طریق کسب دانش توانمند می‌سازد؛ بلکه آنان را در راستای کسب مصئونیت اقتصادی، پایگاه اجتماعی، اعتماد به نفس، جرأت و قدرت درونی را هنگام روبه‌رو شدن با چالش‌ها در زنده‌گی و از میان برداشتن اختلافات و بهره‌برداری‌های سوء از آنان کمک و همکاری می‌نماید. در اخیر ‌این‌جا یک استراتژی برنامه‌های آموزشی وسیع همراه با نگرش مطلوب و همه‌جانبه جهت توانمندسازی زنان پیشنهاد شده است.

DOI: 10.33545/27068919.2020.v2.i3h.226

Pages: 575-579 | Views: 789 | Downloads: 302

Download Full Article: Click Here
How to cite this article:
پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی. توانمند سازی زنان از طریق آموزش و پرورش. Int J Adv Acad Stud 2020;2(3):575-579. DOI: 10.33545/27068919.2020.v2.i3h.226
International Journal of Advanced Academic Studies
Call for book chapter