International Journal of Advanced Academic Studies
  • Printed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

International Journal of Advanced Academic Studies

2020, Vol. 2, Issue 3, Part G

iq:"kkFkZprq"V;lk/kda fookglaLdkj% laLÑr×p


Author(s): MkW- v'kksd dqekj

Abstract: Hkkjrh;lekts prq..kkZekJek.kka O;oLFkk fofgrk orZrsA ¼1½ czãp;kZJe%] ¼2½ x`gLFkkJe%] ¼3½ okuizLFkkJe%] ¼4½ laU;klkJe'pA prq"okZJes"kq x`gLFkkJeL; lef/kda egÙoa fo|rsA ;rksfg] =k;ks•U;s vkJek veqesoa vkJeeoyEC; izorZUrsA vr% u dsoya x`gLFkkJeL; ifjikyukFkZe~] vU;s"kka =k;k.kka x`gLFksrjkJek.kka fuokZgk;kfi laLdkjL;kL; vko';drk ojhofrZA _.k=k;L; dYiuk oSfndkUpkjL; ihBLFkyh orZrsA

Pages: 497-500 | Views: 41 | Downloads: 12

Download Full Article: Click Here
How to cite this article:
MkW- v'kksd dqekj. iq:"kkFkZprq"V;lk/kda fookglaLdkj% laLÑr×p. Int J Adv Acad Stud 2020;2(3):497-500.
International Journal of Advanced Academic Studies